ג'ו קפה גורמה בע"מ

 

תקנון שימוש באתר הסחר

תנאי שימוש

1.  כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.joe.co.il (להלן: “האתר”) של חברת ג’ו קפה גורמה בע”מ ח.פ. 513024794 (להלן: “החברה”) מרחוב המלאכה חולון

1.2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies וכל מדיניות נוספת כפי שתעדכנו מעת לעת (להלן ביחד: “תנאי שימוש”) יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.4.החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

1.5. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.7. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.

1.8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.10.תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב).

2. המוצרים

2.1. לצורך תנאי שימוש אלה, “המוצרים” הם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.

2.2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא איזה מהמוצרים ממגוון המוצרים באתר.

3. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

3.1. כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש מוצרים באתר:

3.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.

3.1.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה.

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.

4. רכישת מוצרים  

4.1. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 3.1 שלעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה”).

4.2. לשם ביצוע הזמנה, על המשתמש לבחור את המוצר לרבות סוג וכמות ולאשר את הזמנתו (להלן: “ביצוע הזמנה”).

4.3. הזמנה תחשב כהזמנה מחייבת רק לאחר שהחברה אישרה את ההזמנה בסיום הליך ההזמנה.

4.4. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של המוצרים המופיעים באתר. גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר הורד מהאתר, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי החברה רשאית לבטל את ההזמנה במקרה שהמוצר אינו קיים במלאי ובמקרה זה לא תיגבה תמורה בגין המוצרים שאינם במלאי. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי.

4.5. החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת ושינויים כאמור יחולו החל ממועד פרסומם או ממועד אחר כפי שהחברה תודיע. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

5. אספקה ומשלוח

5.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה, החברה או מי מטעמה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה במסגרת תהליך ההזמנה (להלן: המשלוח).

5.2. החברה וכל מי מטעמה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

5.3. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים.

5.4. במקרה של מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או במקרה שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה שנמסר לו או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, ישאיר השליח של חברת ההפצה את המשלוח במקום שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

5.5. במקרה שהלקוח מעוניין לתקן את פרטי המשלוח לאחר שהמשלוח יצא בנסיבות של טעות בכתובת או פרטים שגויים מכל סוג שהוא – יחויב הלקוח בדמי משלוח מלאים והחברה תדאג לשלח את המוצרים באמצעות חברת ההפצה לכתובת המעודכנת.

5.6. בכל מקרה מובהר כי ככל שהמשלוח כבר נמסר בכתובת שמתבררת כשגויה בנסיבות שהלקוח הזין פרטים שאינם נכונים/מדויקים – לא תהיה החברה אחראית למוצרים ולא תזכה את הלקוח בגינם ובגין המשלוח (ככל ששולם).

6. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

6.1. בטלפון:  2389* בימים ראשון – חמישי בין השעות 8:30-15:00.

6.2. בדואר אלקטרוני: orders@joe.co.il

6.3. באתר.

7. מדיניות ביטול עסקאות והחלפת מוצרים

7.1.  משתמש שביצע הזמנה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן יובאו להלן.

7.2. רק משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים בעסקה או להחליף את המוצרים בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים אצל המשתמש או בתוך  14 ימים ממועד קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם). האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו בחנויות של הרשת וכן לא חל במקרה של מוצרים שאריזתם נפתחה.

7.3. ככל שמשתמש הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), הוא רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.

7.4. הייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן “ההודעה”) באחת מהדרכים הבאות:

7.4.1.  טלפון: *2389;

7.4.2. דוא”ל: orders@joe.co.il;

7.4.3.  באתר https://www.joe.co.il/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/

7.5.  בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון או כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר ואת הסיבה בגינה הוא מבקש לבטל או להחליף.

7.6. ככל שמשתמש מבקש לבטל את העסקה או להחליף את ההזמנה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, הוא ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה בתוך 7 ימים ממועד אישור החברה בדבר קבלת ההודעה.

7.7. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש. המשתמש יתאם מועד לאיסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 7.4 לתנאי השימוש.

7.8. החברה תחזיר למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

7.9. החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

7.10. זכותו של המשתמש לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים, אם החברה תיווכח כי ערכם פחת לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

7.11. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות החלפת מוצרים בחנויות של הרשת, אם וככל שקיימת – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

8. ביטול ההזמנה על-ידי החברה

8.1. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.2. החברה תישלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם).

9. מבצעים, הטבות והנחות

9.1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת, מבצעים, הטבות, קופונים והנחות שונות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן ביחד: “הטבות”).

9.2. חברה  רשאית בכל עת להפסיק את ההטבות, להחליפן, לעדכנן או לשנותן.
אין למשתמש זכות קנויה ליהנות מהטבות. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש להטבה.

9.3. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).

9.4. במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מביניהם.

9.5. מובהר כי ייתכנו מוצרים של החברה שיימכרו במסגרת מבצעים/הטבות/הנחות בפלטפורמות של חברות אחיות/חברה אם ואין בכך כדי להשפיע על מכירת המוצרים של החברה באתר החברה.

10. אחריות

10.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

10.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין המוצרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

10.4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

10.5. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

11. שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

12. משלוח ניוזלטרים ודברי פרסומת

12.1.החברה מציעה למשתמשים לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשנ”ב-1982 (להלן: “ההודעות” ו – “חוק התקשורת” בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת.

12.2. הרשמה לשירות, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא”ל, הודעת מסר קצר, SMS  ועוד.

13.הפסקת פעילות האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

14. קניין רוחני

14.1.כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

14.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

14.5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

15. משלוח מסמכים למשתמש

החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש מסמכים שונים בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא”ל שהמשתמש מסר לחברה ועוד). מסמכים אלה כוללים בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמש על פי דין ועוד. שימוש המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.

16. שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

16.1. להשתמש באתר למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

16.2. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

16.3.  להפר ו/או לפגוע בזכויות משתמשים לרבות זכות לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים לרבות באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

16.4. להטעין, לשלוח, לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, אשר עשוי להרוס, להפריע או להגביל את השימוש באתר, בשרתים, בחומרה ובתוכנה.

16.5. להפריע בכל דרך, לקטוע או לשבש את השירותים ו/או את האתר לרבות על ידי הפרעה לפעולת השרת ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או לאתר.

16.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס על האתר והשימוש בו.

16.7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

16.8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

16.9. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

16.10. הצבת השירותים או כל חלק מהם בתוך מסגרת של אתר או אפליקציה אחרים או כחלק מאפליקציה או אתר אחרים, או כחלק משירות אחר.

16.11. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

16.12. לעשות כל שימוש בלתי חוקי באתר.

16.13. להונות את החברה וכל מי מטעמה, לפעול בניגוד להרשאות, להפר את נהלי החברה וכל מי מטעמה.

16.14. לעשות שימוש לרעה באתר, שימוש פוגעני, בלתי מוסרי, אסור, פוגע  באופן כלשהו במשתמשים אחרים, בחברה, בצדדים שלישיים ועוד.

17. הפרת תנאי השימוש

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

17.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;

17.2. לבטל את ההזמנה של המשתמש;

17.3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.

18. קישורים לאתרים  

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

19. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

20. תנאים נוספים

20.1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

20.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי כל דין.

20.3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

5.1  החברה תהא פטורה ממילוי התחייבויותיו על פי תנאי השימוש אם ובמידה שביצוע התחייבויותיה כאמור נמנע כתוצאה מקרות אירוע המהווה כוח עליון. לצורך הסכם זה “כוח עליון” פירושו – אירוע שאיננו צפוי ואיננו בשליטתו הסבירה של החברה, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור), מגיפה, וירוס ו/או מחלה לרבות COVID-19  וכל וריאנט ונגזרות שלו, דליקה, שיטפון, רעידת אדמה, מלחמה, גיוס מילואים, פעולת טרור, חוק, תקנה, צו וכל הוראה אחרת של רשות מוסמכת המונעים ביצוע התחייבות כאמור.

20.4. החברה ומי מטעמה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לתקן או לשנות את אופייו ותוכנו של האתר. תנאי שימוש מעודכנים יחולו החל ממועד הטמעתם באפליקציה. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש.

תאריך עדכון אחרון: חודש מאי 2023.