נגישות אתר האינטרנט

אתר האינטרנט עבר הנגשה כך שיתאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בו באותה רמת יעילות והנאה ככל שאר הגולשים.אתר זה עומד בדרישות החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג .2013 ותואם את המלצות התקן הישראלי(ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך 0.WCAG2 מאת ארגון .W3Cאתר האינטרנט עבר הנגשה כך שיתאפשרלאנשים עם מוגבלות לגלוש בו באותה רמת יעילות והנאה ככל שאר הגולשים.אתר זה עומד בדרישות החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג .2013 ותואם את המלצות התקן הישראלי(ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך 0.WCAG2 מאת ארגון .W3C

נגישות הסניפים

םניה לארשיב הייסולכואהמ %20 -כ .דובכבו תואמצעב וייח תא םייקל לכוי יהשלכ תולבגומ םע םדא לכשהשוריפ ,םייח תסיפת אוה שיגנ תוריש.הז ךילהתל םיביוחמ תשרכ ונאו ינויווש ןפואב תורישה ותואמ תונהיל םיאכז ולא םישנא ,תישפנ וא תיזיפ תולבגומ םע םישנא
יטביהל ןהו השגנהה לש םייזיפה םיטביהל ןה תוסחייתה ךות .תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחלופכבהיפינס תושיגנל הגאד ו’ג הפק תשר.תשרה יפינסב תורישהמ תונהיל ולכוי םלוכש אדוול תנמ לע תאז לכ ,תורישה תושיגנ

רכז הנגישות של רשת קפה ג’ו – ארי שיין
joe.co.il@ari :ניתן לפנות לכתובת המייל

03-5562228 :או בטלפון