תקנון פעילות/תחרות

חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ מכריזה על פעילות נושאת פרסים (להלן: "התחרות" או "פעילות") שתתקיים בעמוד/דף האינטרנט/פייסבוק/אינסטרגם של החברה קפה ג'ו בע"מ (להלן: "האתר"), כמפורט כדלקמן.

 1. הגדרות

"עורכת התחרות" – חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ, ח.פ 513094219, גיבורי ישראל 7, נתניה

"התחרות" או "פעילות" – פעילות נושאת פרסים שתתקיים באתר החברה, הנערכת בהתאם להוראות תקנון זה.

"משתתף" – כל אדם בן 18 ומעלה המתגורר בישראל ופעל בהתאם להוראות תקנון זה.

"תקופת ההשתתפות בתחרות" – התחרות תחל ביום 4.8.2020 ותסתיים ביום 14.8.2020 או במועד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

"הפרס" מכונת קפה ג'ו + מארז קפסולות טנזניה, במחירם המלא.

2 פרשנות

 

  2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר החברה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2.2  בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה או ברבים
  2.3  כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

3. כללי

 

  3.1  עורכת התחרות תהיה רשאית להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או לשנות את הפרס המשתתף בתחרות, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר.
  3.2  ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר וכן במשרדיה של עורכת התחרות, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
  3.3  עורכת התחרות שומרת על זכותה לפרסם את התחרות באמצעים נוספים.

4. כללי התחרות

  • 4.1  כל משתתף המעוניין להשתתף בתחרות יכנס לאתר ויספר בתגובה לפוסט הפעילות, מהו הטעם החדש, המשוגע והמרענן שיש להעניק לקפסולות הקפה של "קפה ג'ו".

למשתתף אשר תגובתו תהיה התגובה המשכנעת ביותר, מבין כל התגובות, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות (להלן: "המשתתף הזוכה"), יוענק  מכונת קפה ג'ו + 1 מארז קפסולות טנזניה (להלן: "הפרס").
כל משתתף המעוניין להשתתף בתחרות יתבקש להגיב לפוסט התחרות בעמוד הפייסבוק של קפה ג'ו. עורכת התחרות תבחר את התגובה ריגשה והצחיקה אותה מבין אלו שהגיבו ל פוסט
סה"כ יחולקו בתקופת התחרות 1 פרסים.

  4.2   לא תינתן זכאות לאותו משתתף לקבל יותר מפרס אחד במסגרת התחרות.
  4.3   השימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף הזוכה.
  • 4.4  בתום תקופת התחרות תשלח עורכת התחרות הודעת זכייה למשתתף הזוכה באמצעות הודעת מסנג'ר כפי שמופיע ברישומיה ובה בקשה למסירה ואימות פרטים (להלן: "הודעת זכייה")

    ").
    4.5  המשתתף הזוכה יידרש לאמת פרטיו בתוך _7_ ימים, באמצעות תעודה מזהה, להנחת דעתה של עורכת התחרות ולאחר מכן יהיה עליו להתייצב לצורך קבלת הפרס במקום ובמועד אשר עורכת התחרות תורה, כפי שיקבע בהודעת זכייה ועל פי שיקול דעתה של עורכת התחרות. עורכת התחרות רשאית, אך לא חייבת, לסכם עם המשתתף הזוכה דרך נוספת להעברת הפרס לידיו, והעברה זו תהיה על אחריותו ועל חשבונו. למען הסר ספק, עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום שלא נטלה על עצמה במפורש.
    4.6  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתתף אחראי להשיב לכל ההודעות מאת עורכת התחרות באשר לפרטים בדבר הודעת זכייה ו/או משלוח פרס. עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול כל משתתף אשר לא השיב להודעת הזכייה ו/או סירב למוסר פרטים ו/או סירב לאשר בחתימתו את קבלת הפרס במסגרת המועדים שנקבעו בתקנון זה, ובמקרה זה המשתתף לא יהיה זכאי לקבל את הפרס, זכייתו תבוטל ללא התראה מראש או כל נימוק מוקדם ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
    4.7  עם קבלת הפרס יחתום המשתתף הזוכה על מסמך המאשר את קבלת הפרס. חבות במס כלשהו, ככל שתהיה, תחול על המשתתף הזוכה בלבד.
    4.8  עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר תגובות ובהתאם להעניק מספר פרסים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס מכל סיבה שתמצא לנכון.
    4.9  השתתפות בתחרות כפופה לאישור התקנון הנ"ל על ידי המשתתף. חל איסור מוחלט על משתתף להפעלה ו/או הפעלה אוטומטית של יישומי מחשב או כל אמצעי אחר, לשם ו/או בקשר להשתתפות בתחרות לרבות תוכנות מסוג Bot, Script, Robots, Crawlers וכדומה.
    4.10  מובהר, כי קביעת המשתתף הזוכה וזכאותו לקבלת הפרס, תבוצע על ידי עורכת התחרות בלבד והיא תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה ולמבקש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לעניין זה.
    4.11  לא תתאפשר המרה, החלפה, החזרה של הפרס או העברתו לגוף שלישי, והפרס יועבר אך ורק למשתתף עצמו. כמו כן לא תתאפשר קבלת תמורה כספית כלשהי תמורת הפרס.
    • 4.12  עורכת התחרות רשאית לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים בהתאם לתקנון זה ו/או חורגים מכללי התחרות ו/או פוגעים בתפעולה השוטף. עורכת התחרות רשאית לפסול משתתפים שעולה חשד כי פרופיל הרשת החברתית שלהם הוא פיקטיבי.

   כמו כן, עורכת התחרות שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את ההשתתפות בתחרות ו/או שלא לאפשר למשתתף להשתתף ו/או לממש את הזכייה ו/או להעביר את הפרס למשתתף אחר, בקרות אחד מהמקרים הבאים:

   א.  חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
   ב.  אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

    4.13  עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות בשל אי קבלת הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין במשתתף.
    4.14  עורכת התחרות לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.
    4.15  המשתתף בתחרות פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון באשר להשתתפותו בתחרות ו/או באשר לפרס המשתתף בתחרות.
     • 4.16  ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתף לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של עורכת התחרות. פרטיו האישיים, אותם מסר המשתתף ישמרו במאגר המידע של עורכת התחרות (להלן: "מאגר מידע"). המשתתף מצהיר, כי ידוע לו כי מאגר מידע משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר המידע ומתפוצת הדיוור, באמצעות שליחת מייל לכתובת

    service@joe.co.il

     .
     4.17  עורכת התחרות רשאית לפרסם את שם המשתתף ו/או תמונתו במסגרת התחרות, באתר בו מתקיימת התחרות ו/או כל אמצעי מדיה אחר, והא נותן את הסכמתו המלאה לכך, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.
     • 4.18  ניהול התחרות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות")

       ") שפעילותן אינה חפה מתקלות ו/או שגיאות ועורכת התחרות אינה מתחייבת כי לא תהיינה שגיאות ו/או תקלות במערכות ו/א בניהול התחרות והיא אינה אחראית לתקלות ואי פעילות של המערכות ו/או רשת האינטרנט ו/או כל גורם שאין לעורכת הפעילות שליטה מלאה על פעולותיו.
       4.19  עורכת התחרות לא תהיה אחראית בשום מקרה לאובדן פרטי משתתף ו/או תשובות ו/א תמונות המשתתף.

       

      5  הצהרות והתחייבויות המשתתף

       

       5.1  על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתף לפעול כאמור בתקנון זה ולעמוד בתנאי התחרות שהוגדרו על ידי עורכת התחרות.
       5.2  בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
       5.3  למשתתף לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי התחרות ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת התחרות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו.
       5.4  עורכת התחרות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בקשר עם התחרות.
       5.5  המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, מגיפה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
       5.6  המשתתף בתחרות מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי עורכת התחרות, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי התחרות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בתחרות ו/או לקבל הפרס. המשתתף מסכים לפטור את עורכת התחרות מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד.
       5.7  המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות או מי מטעמה, בגין התחרות, הוראותיה, אופן ניהולה, אופיה ומידת הקושי שלה. עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תתנהל כסדרה, ללא הפרעות ו/או מגבלות ו/או הפסקות ו/או טעויות וכן אינה מתחייבת לניהול תחרות ללא שגיאות ו/או טעויות ו/או תקלות, לרבות תקלות באתר.
       5.8  המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה ו/או דרישה (לרבות הוצאות משפטיות) של צד שלישי כלשהו כלפיה, אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי מתנאי תקנון זה ו/או אם זכה בפרס שלא כדין ו/או עקב הפרה ו/או אי קיום במעשה ו/או במחדל של התנאים בתקנון זה.

      6.  הצהרות והתחייבויות המשתתף – תחרות הכוללת העלאת תמונות

       

       6.1  על המשתתף מוטלת האחריות המלאה לתמונה המועלית על ידו לאתר והוא מתחייב כי התמונה נערכה וצולמה על ידו (או מי מטעמו) בלבד ואין בפרסומה ו/או העברתה לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו. המשתתף מצהיר כי קיבל הסכמת כל המצולמים (ואם מדובר בקטין – הסכמת הורה או אפוטרופוס), ככל שקיימים בתמונה, לפרסם את התמונה ללא תמורה, באופן בלתי חוזר ולתקופה שאינה מגבלת בזמן ו/או במקום ולא תהיה למי מהם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם התמונה ו/או ההרשאה להעלאת התמונה ו/או כל שימוש אחר בתמונה.
       6.2  המשתתף מצהיר כי ידוע לו ולכל מי שצולם בתמונה, כי כל הזכויות בתמונה שייכות בלעדית לעורכת התחרות. המשתתף מצהיר כי הוא או מי מטעמו לא פועלים בכל צורה שהיא בכדי לזכות ב"לייקים" פיקטיביים בקשר לתמונה.
       6.3  המשתתף מצהיר ומאשר כי אין לו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי בקשר עם התמונה ו/או פרסומה והוא אחראי באופן מלא ומוחלט לכל נזק אם וככל שיגרם כתוצאה מפרסום התמונה ולכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מגל צד ג' בקשר לכך.
       6.4  אין ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה בנוגע לשימוש ו/או אי שימוש בתמונה ו/או בנוגע לזכויות יוצרים ו/או מוניטין.

      7.  שונות

       

       7.1  עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את התחרות ו/או חלקים ממנה על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא כל צורך בהנמקה.
       7.2  מובהר בזאת, כי ההשתתפות בתחרות אסורה על קטינים מתחת לגיל 18, עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
       7.3  התחרות נערכת בהתאם לתקנון זה ואין בתנאיה כדי לגרוע מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לעורכת התחרות בהתאם לכל דין.
       7.4  ההשתתפות בתחרות הינה באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפים ועורכת התחרות או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוד שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים או מי מטעמם בקשר להשתתפותם בתחרות.
       7.5  עורכת התחרות רשאית לעדכן את התקנון בכל עת, על פי שיוקל דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת והשינוי יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו.
       7.6  ככל שהוראה כלשהי מהוראות תקנות זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, יתר הוראות התקנון יישארו בתוקף, בהתאם להוראות כל דין.
       7.7  כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הינם רכושה הבלעדי של עורכת התחרות.
       7.8  לבירורים ושאלות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של עורכת התחרות ב 2389 *
       7.9  למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה אינה תלויה בגורל.
       7.10  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

       

      ד\10\2699\30

נגישות